Carcare cun su tastu destru in su logu de iscrìere e bogare sa curretzione ortogràfica comente dae immàgine.Chrome

Carcare cun su tastu destru in su logu de iscrìere e bogare sa curretzione ortogràfica comente dae immàgine.Firefox

CROS
Logo RAS


REGIONE AUTÒNOMA DE SA SARDIGNACROS versione iscrobada

Iscàrriga sa versione de su curretore pro s'istandard linguìsticu LSC pro OpenOffice/LibreOffice e càstia sa ghia de impitadore.

Agiudu

Pro impreare su CROS - Curretore ortogràficu Sardu in lìnia, depes sighire custas règulas:

  • Pone s'iscritu chi boles currègere in su àrea de testu (dona a cura chi su curretore de su browser siat istudadu: istrutziones pro Chrome o Firefox)
  • Carca sa V birde in artu a destra pro currègere
  • Carca a pitzu de is faeddos isballiados rujos pro mustrare is cussìgios
  • Carca a pitzu de is faeddos grogos pro mustrare cussìgios istilìsticos
  • Carca su libritu in artu a destra pro torrare a iscrìere
  • Si su testu non tenet faddinas at a essire una V birde in artu a destra
  • Acontza sa mannària de is caràteres cun prus e mancu
  • Craca sinònimos e cuntràrios pro bìdere sa lista de is sinònimos e cuntràrios.
  • Carca a pitzu de is faeddos biaitos pro mustrare is sinònimos (in nieddu) e is cuntràrios (in ruju). Si non bi sunt sinònimos o cuntràrios at a essire una V birde in artu a destra.
Fatu cun CROS in lìnia 2.0 dae Condaghes pro sa Regione Autònoma de sa Sardigna · A suta de sa lissèntzia GNU/AGPL
Chistiones tècnicas e linguìsticas supervisionadas e averiguadas dae su Servìtziu Limba e Cultura Sarda de s'Assessoradu de s'Istrutzione Pùblica, Bene Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport de sa Regione Autònoma de Sardigna. Referentes: Dott. Cristiano Becciu e Dott. Giuseppe Corongiu.

Valid XHTML 1.1